Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

  • Услуге по упуту изабраног лекара примарне здравствене заштите уз оверу лекарске комисије за кориснике услуга ван матичне филијале, врше се на основу оверене здравствене књижице ( деца, туднице и породиље , без обзира да ли је оверена здравствена књижица, уз достављање извештаја лекара гинеколога за труднице односно отпусне листе о обављеном порођају за породиље) или друге исправе којом се доказује својство осигураног лица.
  • Услуге по упутима здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа за  кориснике услуга  лица на стационарном лечењу, врше се на основу требовања упућеног Заводу на име и презиме  лица које је корисник услуге, са свим подацима прописаним у формату електронске фактуре и врстом и количином тражених компоненти крви. Фактуру за извршену услугу, када се као  корисници услуга јављају осигурана лица, Завод доставља филијали РФЗО.Фактуру за извршену услугу, када су корисници услуга лица која немају својство осигураног лица, Завод испоставља здравственој установи на чији  захтев је  услуга извршена.
  • Услуге на лични захтев плаћају се према ценовнику услуга (страна 19).

 

Плаћање партиципације  регулише'' Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и партиципацији за 2018.годину”
Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања уз плаћање партиципације у Заводу обухвата све лабораторијске услуге по упуту у износу од 50 динара.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media