Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Завод   омогућава приступ  информацијама које су настале у раду и у вези са  радом  Завода. На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, исте ставља на увид тражиоцима информација, осим у случајевима када је одређено право ограничено Законом или Статутом.
Приступ је омогућен:
-          општим актима Завода, уз претходно одобрење директора Завода;
-          појединачним актима из радних односа, уз претходно одобрење директора Завода;
-          записницима са седница Управног одбора Завода, уз претходно одобрење Управног одбора Завода;
-         записницима са седница Надзорног одбора Завода, уз претходно одобрење Надзорног одбора Завода;
-         записницима са седница стручних органа Завода, уз претходно одобрење   директора Завода;
-         документацији о јавним набавкама уз претходно одобрење директора Завода;
-         документацији (коресподеницја ) са надлежним државним органима уз претходно  одобрење директора Завода;
-         приговорима корисника услуга уз претходно одобрење директора Завода;
-         документацији менаџмента квалитета уз претходно одобрење директора Завода;
 Записници са седница Управног и Надзорог одбора доступни су уз претходно одобрење Управног и Надзорног одбора, осим када су седнице биле затворене за јавност.
Приступ подацима о закљученим уговорима о пружању услуга без ограничења омогућава се само странама у уговору. За приступ овим информацијама потребан је пристанак  уговорних страна.
Ускраћен је приступ  информацијама које на основу Одредби чл.46. и 47. Статута  Завода за трансфузију крви Ниш представљају службену и пословну тајну (наведено на страни 13-14).
Ускраћен је приступ информацијама о ванредним ситуацијама

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media