Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Завода за трансфузију крви Ниш може се поднети у писаној форми, као и усмено, на следећи начин:
 - Достављањем писаног захтева поштом на адресу Булевар др Зорана Ђинђића бр.48. 18 000 Ниш
-  Достављањем писаног захтева факсом  на број 018-4533-106, 4536-882
- Усмено на Записник код овлашћеног лица за поступање по захтевима,
др Иван Станојевић,
1.спрат, канцеларија бр. 35
сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00  часова.
контакт телефон 018-4533-106. локал 132.
и-мејл: ivasta1@gmail.com
Усмени захтев се уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет у писаној форми.
Захтев мора садржати:
 -Име и презиме(за физичко лице) или назив (за правно лице) подносиоца захтева;
-Пребивалиште (за физичка лица) или седиште (за правна лица) подносиоца захтева;
-опис предмета захтева (опис информације која се тражи) шта се захтевом тражи (нпр. увид у документ или копија документа);
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације;
 Тражилац не мора навести разлоге за подношење захтева.
Поступање по захтеву је бесплатно. Уколико подносилац захтева тражи достављање већег броја докумената, Завод може наплатити трошкове умножавања у складу са уредбом Владе о трошковима, уз посебно обавештавање тражиоца.

 

Уколико је захтев неуредан, односно не садржи све потребне горе наведене елементе, овлашћено лице може упутити упутство о допуни тражиоцу на отклањање недостатака.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Завод за трансфузију крви Ниш донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Завод за трансфузију крви Ниш је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа или може  из оправданих разлога одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.
Ако Завод за трансфузију крви Ниш на захтев не одговори у року или донесе решење о одбијању захтева, тражилац може против решења Завода уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Aко удовољи захтеву, Завод за трансфузију крви Ниш неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media