Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Из одредбе члана 6. Законаотрансфузискојмедицини (Сл.гласник РС бр.40/17), произилазе овлашћења Завода за трансфузију крви Ниш, као овлашћене трансфузиолошке установе.
Завод за трансфузију крви Ниш, основан је Одлуком Владе РС, као здравствена установа са својством правног лица, за обављање трансфузиолошке делатности, за територију РС
 Према Одлуци о оснивању Завод има следећа овлашћења:
- Производњу основних фармацеутски производа која обухвата и прераду крви;
- Осталу здравствену заштиту која обухвата и активности медицинских лабораторија за анализу крви;
- Координација,  усклађивање и повезивање рада овлашћених трансфузиолошких установа и болничких банака крви при стационарним здравстеним установама, усклађивање обављања трансфузиолошке делатности везане за избор давалаца крви, прикупљање, тестирање, прераду, чување, дистрибуцију и издавање крви и компонената крви за клиничку употребу, као и надзор  над озбиљним нежељеним догађајима односно озбиљним нежељеним реакцијама у вези са трансфузијом крви и вођење јединственог регистра крви.
Завод за трансфузију крви Ниш као овлашћена трансфузиолошка установа на основу Закона о трансфузиској медицини има:
 -         Дужност да даваоце крви обавести о могућим реакцијама током узимања крви, обиму тестирања крви, као и заштити података о личности, да  преда упитник ради  попуњавања и тражи сагласност од даваоца за давање крви  које је израз слободне воље даваоца;
-         Дужност успостављања и одржавања система квалитета обављања трансфузиолошке делатности и придржавања у раду добре произвођачке и лабораторијске праксе;
-         Дужност обезбеђења система за идентификацију сваког појединачног узимања крви и сваке појединачне јединице крви што омогућава потпуно праћење крви и компоненате крви од даваоца крви  до примаоца  крви или компоненте крви;
-         Дужност тестирања сваке прикупљене јединице крви или компоненте крви, најмање на ABO Rh D крвну групу, крвљу преносиве болести (HIV/AIDS, хепатитис B, хепатитис Cи сифилис), скрининг клинички значајних антитела;
-         Дужност утврђивања мера којима се гарантује да је систем који се употребљава за означавање крви и компонената крви, као и свака појединачна јединица крви, која се прикупља, тестира, прерађује, чува, дистрибуира и издаје у складу са системом за идентификацију;
-         Дужност да се без одлагања, о свим озбиљним нежељеним догађајима, односно нежељеним реакцијама обавести Министарство здравља ;
-         Дужност да се обезбедeуслови за чување,управљање и дистрибуција крви и компонената од крви;
-         Дужност да прикупља податке о лицима, односно даваоцима крви којима је привремено или трајно изречена забрана давања крви;
-         Дужност да чува документацију о прописаним поступцима, смерницама Добре произвођачке и лабораторијске праксе;
-         Дужност да чува евиденције најмање 15 година.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media