Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

8. ПРОПИСИ

Законска и подзаконска актакоја регулишу област трансфузије крви

 • Закон о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр. 107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 99/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – др.закон)
 • Закон о трансфузискојмедицини, (Сл.гласник РС бр.40/17)
 • Правилник о начину и поступку чувања и доступности документације у овлашћеним трансфузиолошким установама, односно болничким банкама крви
 • Правилник о систему праћења, начину означавања и другим питањима од значаја за идентификацију сваког појединачног узимања крви, односно појединачне јединице крви, као и о начину, поступку и садржају обрасца за пријављивање озбиљних нежељених догађаја, односно озбиљних нежељених реакција 
 • Правилник oближим условима у погледу кадра, опреме и простора за обављање трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности
 • Правилник о ближим условима, стандардима и мерама за успостављање система квалитета у обављању трансфузиолошке делатности, односно одређених послова трансфузиолошке делатности 
 • Правилник oближим условима за чување, управљање и дистрибуцију крви и компонената крви 
 • Правилник о начину и поступку вођења евиденција у овлашћеним трансфузиолошким установама
 • Закон о заштити становништва од заразних болести (Сл.гласник РС бр.125 / 2004), члан 9
 • Уредба  о здравственој заштитистановништва од заразних болести(Сл.гласник РС бр. 29/2002)
 • Стратегија  обезбеђивања  адекватних  количина крви и продуката од крви  у Републици Србији (Министарство здравља, Влада Републике Србије, Београд, јун 2005. год)
 • Национални стандарди – Безбедна крв  за  све  у трећем миленијуму (Министарство здравља, Влада Републике Србије, Београд , мај 2006)

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media