Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Одредбама чл. 45. Статута Завода за трансфузију крви Ниш, одређено је да Завод о свом раду обавештава јавност.
Информисање јавности о раду Завода врши директор или лице које он овласти.
 ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ 100335220
РАДНО ВРЕМЕ: радним данима од 07:00-15:00, суботом од 08:00-14:00 часова.
АДРЕСА: Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈАwww.transfuzijanis.rs

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТАztknis@medianis.net

ТЕЛЕФОН:
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА: 018-4533-260
ЦЕНТРАЛА: 018-4533-106, 4536-882
ФАКС: 018-4533-106, 4536-882

 

Овлашћено лице за информације од јавног значаја:
др Иван Станојевић, начелник службе за обезбеђење и контролу квалитета и ИС,
1.спрат, канцеларија бр. 35
контакт телефон 018-4533-106. локал 132
и-мејл: ivasta1@gmail.com

Сарадник за односе са јавношћу:
др Иван Станојевић, начелник службе за обезбеђење и контролу квалитета и ИС,
1.спрат, канцеларија бр. 35.
контакт телефон 018-4533-106, 4536-882 локал 132
и-мејл: ivasta1@gmail.com

Самостални стручни сарадник на пословима јавне набавке:
Милош Илић, дипл.правник,
2. спрат, канцеларија бр. 40.
контакт телефон 018-4533-106, 4536-882 локал 122
и-мејл: milosztk@gmail.com
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Одредбама чл. 46. Статута, службену тајну представљају следећи подаци:

 • подаци из медицинске документације пацијената и добровољних давалаца крви;
 • подаци о људским супстанцама на основу којих се може утврдити идентитет лица од кога оне потичу;
 • подаци у здравственом стању пацијената и добровољних давалаца крви;
 • други подаци који су као поверљиви утврђени законом или другим прописима.

Одредбама  члана 47. Статута, пословну тајну  представљају следећи подаци:

 • план физичко-техничког обезбеђења Завода;
 • подаци који се односе на процену имовине Завода;
 • подаци који садрже понуде на конкурсу и јавном надметању до објављивања резултата конкурса, односно јавног надметања;
 • други подаци који су као поверљиви утврђени законом и другим прописима.

Здравствени радници, здравствени сарадници, као и друга лица запослена у Завода, у складу са законом, дужни су да чувају службену тајну
Дужности чувања службене тајне надлежни здравствени радници, здравствени сарадници, као и друга лица запослена у Заводу, могу бити ослобођени само на основу писменог или другог јасно и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или одлуком суда.

Одредбама члана 49. Статута  повредом чувања пословне тајне не сматрају се :

 • Не сматрају се повредом чувања пословне тајне саопштења исправа или података, ако се те исправе, односно подаци саопштавају у складу са законом и Статутом.
 • Повредом чувања пословне тајне не сматра се и саопштавање на седницама Управног одбора или Надзорног одбора оних исправа или података који су неопходни ради вршења њиховох функција.
 • Запослени који на седницама Управног одбора или Надзорног одбора саопштава податке који представљају пословну тајну дужан је да присутне упозори да се те исправе и подаци сматрају пословном тајном, и да су присутни дужни да то чувају као пословну тајну.

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media