Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ И ИНФОРМАТОРУ

 

НАЗИВ УСТАНОВЕ:

 

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

 

АДРЕСА И СЕДИШТЕ:  

 

Булевар др Зорана Ђинђића бр.48, НИШ

 

МАТИЧНИ БРОЈ:  

06852190

 

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:

 

100335220

 

В.Д.ДИРЕКТОРА

 

ДР ВЕСНА КНЕЖЕВИЋ

 

Email: 

 

ztknis@medianis.net

 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА:   

 

www.transfuzijanis.rs

 

ДАТУМ ПРВОГ ОБЈАВЉИВАЊА 

у фебруару 2019. године на интернет страници Завода за трансфузију крви Ниш на адреси: www.transfuzijanis.rsпод насловом  
„ИНФОРМАТОР О РАДУ“.

АЖУРИРАНО НА ДАН: 

 

28.02.2019. године

УВИД У ИНФОРМАТОР:

Увид у информатор и добијање штампанe копије истог може се извршити  у просторијама Завода за трансфузију крви Ниш, у Нишу,  ул. Зорана Ђинђића бр.48, 1. спрат, канцеларија број 35, контакт особа др Иван Станојевић

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ТАЧНОСТ И ПОТПУНОСТ ПОДАТАКА КОЈЕ САДРЖИ ИНФОРМАТОР

в.д.директора др Весна Кнежевић

ЛИЦЕ КОЈЕ СЕ СТАРА О ОБЈАВЉИВАЊУ

Слободан Динуловић, дипл.инг.електронике

ВЕБ-АДРЕСА ИНФОРМАТОРА:  

 

www.transfuzijanis.rs

 ИНФОРМАТОР је сачињен у складу са чланом 39.Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) иУпутством з аизраду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010) од 14.09.2010.године који је ступило на снагу 21.09.2010.године.

 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media