Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА (РУКОВОДСТВА ЗАВОДА)

Управни одбор
            Управни одбор је орган управљања Завода.
            Управни одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Заводу, а три члана су представници оснивача.
           Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом.
           Чланови Управног одбора из здравствене установе именују се на предлог Стручног савета Завода.
           Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

           Управни одбор Завода:

 • доноси Статут Завода, уз сагласност Министарства здравља;
 • доноси друге опште акте Завода у складу са законом;
 • одлучује о пословању Завода;
 • доноси програм рада и развоја;
 • доноси финансијски план и годишњи обрачун Завода у складу са законом;
 • усваја годишњи извештај о раду и пословању Завода;
 • одлучује о коришћењу средстава Завода у складу са законом;
 • утврђује цене здравствених услуга, које пружа Завод, а које нису утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање, односно Министарством за здравље;
 • доноси одлуке у вези са текућим пословањем;
 • доноси план набавке медицинске опреме и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, у складу са законом;
 • доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и обезбеђује услове за његово остваривање;
 • доноси план провере квалитета стручног рада и стручног развоја Завода;
 • доноси план за унапређење стручног рада;
 • доноси пословник о свом раду;
 • одлучује о отпису ненаплаћених и застарелих потраживања, у складу са законом;
 • именује повремене комисије и друга радна тела;
 • одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове радове, уз сагласност оснивача;
 • разматра извештај о извршеној провери квалитета стручног рада као и извештаје о обављеним пословима интерне контроле;
 • расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора;
 • врши и друге послове предвиђене законом и Статутом

Управни одбор именован је решењем Владе РС 24 број 119-9610/2013. од 14.11.2013. и решењем 24 број 119-7550/2017 од 04.08.2017.

Надзорни одбор

            Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем Завода.
            Надзорни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова Надзорног одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

         Надзорни одбор Завода има три члана од којих је један члан из реда запослених у Заводу, а два члана су представници Владе.
        
         Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
          Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Заводу Влада именује на предлог Стручног савета Завода.

 

Надзорни одбор Завода:

 • разматра периодичне, шестомесечне и годишње извештаје о раду и пословању Завода и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
 • доноси пословник о свом раду;
 • врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Завода;
 • врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
 • утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Завода воде уредно и у складу са прописима;
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Надзорни одбор именован је решењем Владе РС 24 број 119-9611/2013 од 14.11.2013.и решењем бр. 119-7773/2010 од 28.10.2010.
Директор
Овлашћења и дужности директора одређена су Законом о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр. 107/2005, 72/2009 – др.закон, 88/2010, 99/2010, 99/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – др.закон), у складу са којим директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа и одговоран је за рад Завода, даља овлашћења утврђена Статутом Завода за трансфузију крви Ниш (број 1830. од 14.10.2007.) су : 

 • Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Завод и одговоран је за законитост рада здравствене установе.
 • одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење   унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника;
 • стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада;
 • одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима;
 • одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Завода, у складу са законом;
 • доноси акт о организацији и систематизацији послова у Заводу;
 • доноси одлуке о одобравању специјализација и ужих специјализација здравствених радника и здравствених сарадник
 • одговара за извршење судских одлука, аката, налога и инспекцијских и других законом овлашћених органа
 • утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом;
 • врши и друге послове предвиђене Законом.

У складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији послова, (број 637. од 30.03.2018.)
Помоћник директора за медицинске послове

 • Помаже директору у вршењу његове функције;
 • прати и анализира медицинска питања везане за делатност  Завода и даје одговарајуће предлоге;
 • усклађује рад организационих јединица Завода; координира међународну сарадњу Завода;
 • иницира разматрање одређених проблема; обавља послове које му повери директор Завода;
 • спроводи одлуке директора Завода;
 • обавља послове директора Завода по његовом овлашћењу;
 • обавља и друге послове који проистичу из послова помоћника за медицинске послове,
 • ради и послове лекара спец. трансфузиолога,
 • Начелници медицинских служби, обављају следеће послове:
 • организују посао у служби;одговарају  за организацију послова у служби;
 • одговарају за стручни рад и реализацију плана и програма рада;
 • обједињују и координишу рад у обављању послова службе;учествују у изради планова и програма рада службе;
 • учествују у изради извештаја о раду службе;oбављају најсложеније специјалистичке послове из делокруга рада службе,
 • обављају стручне консултације са другим здравственим установама,
 • врше вођење прописане здравствене евиденције и документације у служби,
 • сарађују са другим организационим једицицама у Заводу,
 • учествују у едукацији здравствених радника Завода.
 • Начелник правно, економско финансијске и техничке службе обавља следеће послове:
 • одговоран је за функционисање и законитост рада службе,
 • прати прописе из области финансијског пословања и рачуноводства и одговоран је за њихову примену ,
 • даје предлоге општих аката из ових области,
 • припрема финансијске и друге извештаје за потребе Завода и других органа,
 • учествује  у изради плана рада и финансијском плану Завода,
 • ради периодичне и годишњи извештај извршења плана рада Завода и благовремено доставља надлежним установама,
 • подноси 6-то месечни и годишњи извештај о извршеној интерној контроли Директору и Управном одбору,
 • сарађује да другим организационим јединицама у Заводу

 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media