Mirjana Đorđević

pravnik

 

"Krv dajem jer činim dobro delo koje može puno da znači nekome. Čineći dobro delo dajući krv je za mene najveća nagrada."

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

 

УПРАВНИ ОДБОР

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКА ПИТАЊА

ГЛАВНА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава

 

Служба за лабораторијску и другу дијагностику

 

Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви

Служба за обезбеђење и котролу квалитета и информациони систем

 

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

 

Одељење за прикупљање крви

Одељење за имунохематолошка испитивања, пренатална испитивања и типизацију ткива

Одељење за претрансфузиона испитивања и дистрибуцију крви и продуката од крви

Одељење за информациони систем

Одељење за економско-финансијске послове

Одељење за тестирање крви

Одељење за испитивање поремећаја коагулације

Одељење за терапијске аферезе и примену продуката од крви

 

Одељење за правне и опште послове

Одељење за производњу продуката од крви и дијагностичких средстава,

 

 

 

Одељење возног парка и техничког одржавања

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Завода за трансфузију крви Ниш (Број 637. од 30.03.2018.) у Заводу су организоване следеће организационе јединице:

  • Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава
  • Служба за лабораторијску и другу дијагностику
  • Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви
  • Служба за обезбеђење и котролу квалитета и информациони систем
  • Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Служба за прикупљање крви, тестирање, производњу продуката од крви и дијагностичких средстава

Начелник службе
Др Зоран Анђелковић, спец.трансфузиолог

Контакт телефон
018-4533-106, 4536-882 лок.105

И-мејл:
zoranztk@gmail.com

У оквиру службе обављају се следећи послови
1. Одељење за прикупљање крви: врши пријем добровољних давалаца крви у Заводу и на терену, обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви, врши колекцију и конзервацију крви, врши планирање и организовање акција прикупљања крви, учествује у мотивацији становништва за давање крви, припреми пропагандног материјала и предавања о давалаштву крви, сарађује са средствима јавног информисања у обавештавању јавности из области давалаштва крви, сарађује са организацијом Црвеног крста, предузећима, установама и свим другим организацијама на мотивацији становништва за добровољно давање крви, припрема даваоце за прикупљање крвних састојака путем аферезних поступака и изводи донорске аферезе, изводи програм аутологног прикупљања крви и крвних продуката, води прописану медицинску документацију, унос података о даваоцима крви на терену и у Заводу, води компјутерску евиденцију даваоца крви, издаје књижице даваоца крви, потврде о давању крви, припрема извештаје о броју даваоца крви и другим подацима о давалаштву за потребе Завода и других организација, пријем давалаца крви у Заводу и на терену.
2. Одељење за тестирање крви: врши имуносеролошка испитивања узорака крви  добровољних давалаца крви, испитивабња крви даваоца на трансфузијом преносиве болести, врши евиденцију серопозитивних давалаца крви и њихово прослеђивање на даље прегледе и лечење, израђује и проширује базу фенотипизираних давалаца крви, као и давалаца са ретким крвним групама, води прописану медицинску документацију.

3. Одељење за производњу продуката од крви и дијагностичких средстава: припрема и складишти крв и крвне продукте, води прописану медицинску документацију.

Служба за лабораторијску и другу дијагностику

Начелник службе
Др Биљана Николић спец.трансфузиолог

Контакт телефон
018-4533-106, 4536-882 лок.123

И-мејл:
biljana.nikolic10@gmail.com

У оквиру службе обављају се следећи послови
1. Одељење за имунохематолошка испитивања, пренатална испитивања и типизацију ткива: врши имуносеролошка испитивања узорака крви пацијената и новорођенчади, врши антенатална и перинатална испитивања узорака крви трудница и породиља, врши судскомедицинска вештачења, изводи анализе из области трансплантационе имунологије, води прописану медицинску документацију

2. Одељење за испитивање поремећаја коагулације:  узимање узорака крви за лабораторијске анализе, врши испитивања коагулационог статуса, функције тромбоцита, испитивања на тромбофилије, контролу антикоагулантне терапије, пружа консултативне услуге и води прописану медицинску документацију, евиденцију пацијената у одговарајуће протоколе и у електронском облику.

Служба за клиничку трансфузиологију, терапијске услуге и дистрибуцију крви и продуката од крви

Начелник службе
Др Татјана Митровић Јовановић спец.трансфузиолог

Контакт телефон
018-4533-106, 4536-882 лок.107

И-мејл:
/

У оквиру службе обављају се следећи послови
1. Одељење за претрансфузиона испитивања и дистрибуцију крви и продуката од крви: врши одређивање крвногрупне припадности узорака крви болесника, изводи претрансфузиона тестирања крви прималаца и давалаца, врши имуносеролошки избор крвних продуката и деривата за хемотерапију, врши припрему крви за дистрибуцију, изводи посттрансфузиона испитивања прималаца и давалаца, врши надзор над складиштењем резерви крви и крвних продуката до издавања корисницима, води прописану медицинску документацију, врши дистрибуцију крви и продуката од крви по требовањима корисника – здравственим установама, унос података о реализованим требовањима крви и продуката од крви
2. Одељење за терпијске аферезе и примену продуката од крви: врши амбулантну примену крви и крвних продуката, терапијске аферезне процедуре ,интраоперативно спашавање крви и води прописану медицинску документацију

Служба за обезбеђење и контролу квалитета и информациони систем

Начелник службе
Др Иван Станојевић спец.трансфузиолог

Контакт телефон
018-4533-106, 4536-882 лок.132

И-мејл:
ivasta1@gmail.com

У оквиру службе обављају се следећи послови
врши унутрашњу контролу спровођења политике квалитета и заштите животне средине, послове безбедности и здравља на раду, процену ризика и др. врши интерне провере система квалитета и заштите животне средине према плану интерних провера система квалитета и заштите животне средине, израђује извештаје и налазе интерних провера система квалитета и заштите животне средине у Заводу, контролише санитарно-хигијенске услове за рад, врши едукацију запослених ради унапређења свести и мотивације запослених за унапређење система квалитета и заштите животне средине у Заводу, води прописану документацију система квалитета, управља информационим системом, пројектовање и реализација ИС, нова решења у оквиру ИС, припрема све потребне баркод етикете за рад у Заводу и на терену, финализација СОП и контрола документације медицинског материјала према стандардима квалитета, евиденција потрошног материјала према спроведеним набавкама, вођење компјутерске евиденције давалаца крви и пацијената.
Одељење за информациони систем
Управља информационим системом, пројектовање и реализација ИС, нова решења у оквиру ИС, припрема бар кодова, финализације СОП-ова, и комјутерска обрада давалаца, корекције резултата.

Служба за правне, економско-финансијске и техничке послове

Начелник службе
Александра Манасијевић дипл.економиста

Контакт телефон
018-4533-106, 4536-882 лок.104

И-мејл:
planianaliza@transfuzijanis.rs

У оквиру службе обављају се следећи послови
1. Одељење за економско-финансијске послове: обавља послове израде периодичних и годишњег обрачуна о пословању Завода, послове плана, анализе и статистике, послове контирања рачуноводствених исправа, послове благајне и обрачуна зарада, послове књиговодста купаца и добављача, послове ликвидатуре рачуноводствених исправа, послове фактурисања здравствених услуга из делатности Завода (лабораторијске услуге, крв и продукти од крви), послове пријема и експедиције поште, послови магацина медицинског и немедицинског потрошног материјала, и вођење одговарајуће евиденције, послови деловодног протокола и архивирања, израда тромесечних и годишњих извештаја о реализацији плана Завода, послови извештаја о спроведеним јавним набавкама, као и послове интерне контроле.

2. Одељење за правне и опште послове: ради послове израде општих аката Завода, припрема седнице органа управљања Завода као и стручних органа Завода, посао јавних набавки,  послови пословног секретара директора, и ПР Завода односа са јавношћу и средствима информисања, послови кадровске евиденције запослених у Заводу, послови пријаве и одјаве запослених на ПИО и здравствено осигурање, послови фактурисања здрав. услуга (амбуланта) за осигуранике филијале Ниш, послови извештаја о кадровима и опреми као и месечни извештаји о извршењу плана рада Завода за потребе надлежних органа, овера здравствених књижица, издавање потврда запосленима везаних за кадровску евиденцију (потврда о радном односу и др.), послови заштите од пожара, обезбеђење објекта – портирска служба, послови успостављања телефонских и факс веза и послови прања медицинског посуђа и одржавања хигијене у Заводу.

3. Одељење возног парка и техничког одржавања: превоз мобилних екипа за прикупљање крви на терену, превоз даваоца крви у Заводу, транспорт робе и материјала за потребе Завода, послови основног одржавања возног парка, послови основног одржавања инсталација у објекту Завода и основног техничког одржавања опреме и уређаја и Заводу.

Кадровским Планом за 2018. годину (бр1897. од 31.08.2018.), одређен је максималан број запослених од 120.

 

 

 

 

                               Mesothelioma Types                  Copyright © 2005 - 2008 pro media