Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Organizaciona struktura

/
/
Organizaciona struktura

Upravni odbor

 

Nadzorni odbor

Direktor

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

Glavna sestra – tehničar

Služba za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava

Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku

 Služba za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi

Služba za obezbeđenje i kotrolu kvaliteta i informacioni sistem

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove

Odeljenje za prikupljanje krvi

Odeljenje za imunohematološka ispitivanja, prenatalna ispitivanja i tipizaciju tkiva

Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja i distribuciju krvi i produkata od krvi

Odeljenje za informacioni sistem

Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove

Odeljenje za testiranje krvi

Odeljenje za ispitivanje poremećaja koagulacije

Odeljenje za terapijske afereze i primenu produkata od krvi

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Odeljenje za proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava,

 

 

 

Odeljenje voznog parka i tehničkog održavanja

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za transfuziju krvi Niš (Broj 637. od 30.03.2018.) u Zavodu su organizovane sledeće organizacione jedinice:

 • Služba za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava
 • Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku
 • Služba za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi
 • Služba za obezbeđenje i kotrolu kvaliteta i informacioni sistem
 • Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove

Služba za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava

Načelnik službe

dr med Slađan Stojanović, spec.transfuziolog

Kontakt telefon
018-4533-106

Email:
sweety.standing@gmail.com

U okviru službe obavljaju se sledeći poslovi:

 1. Odeljenje za prikupljanje krvi: vrši prijem dobrovoljnih davalaca krvi u Zavodu i na terenu, obavlja zdravstvene preglede dobrovoljnih davalaca krvi, vrši kolekciju i konzervaciju krvi, vrši planiranje i organizovanje akcija prikupljanja krvi, učestvuje u motivaciji stanovništva za davanje krvi, pripremi propagandnog materijala i predavanja o davalaštvu krvi, sarađuje sa sredstvima javnog informisanja u obaveštavanju javnosti iz oblasti davalaštva krvi, sarađuje sa organizacijom Crvenog krsta, preduzećima, ustanovama i svim drugim organizacijama na motivaciji stanovništva za dobrovoljno davanje krvi, priprema davaoce za prikupljanje krvnih sastojaka putem afereznih postupaka i izvodi donorske afereze, izvodi program autolognog prikupljanja krvi i krvnih produkata, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, unos podataka o davaocima krvi na terenu i u Zavodu, vodi kompjutersku evidenciju davaoca krvi, izdaje knjižice davaoca krvi, potvrde o davanju krvi, priprema izveštaje o broju davaoca krvi i drugim podacima o davalaštvu za potrebe Zavoda i drugih organizacija, prijem davalaca krvi u Zavodu i na terenu.
 2. Odeljenje za testiranje krvi: vrši imunoserološka ispitivanja uzoraka krvi  dobrovoljnih davalaca krvi, ispitivabnja krvi davaoca na transfuzijom prenosive bolesti, vrši evidenciju seropozitivnih davalaca krvi i njihovo prosleđivanje na dalje preglede i lečenje, izrađuje i proširuje bazu fenotipiziranih davalaca krvi, kao i davalaca sa retkim krvnim grupama, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.
 3. Odeljenje za proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava: priprema i skladišti krv i krvne produkte, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju.

Služba za laboratorijsku i drugu dijagnostiku

Načelnik službe

Dr Sanja Živković Đorđević spec.transfuziolog

Kontakt telefon
018-4533-106

Email:
ssајја74@gmail.com

U okviru službe obavljaju se sledeći poslovi:

 1. Odeljenje za imunohematološka ispitivanja, prenatalna ispitivanja i tipizaciju tkiva: vrši imunoserološka ispitivanja uzoraka krvi pacijenata i novorođenčadi, vrši antenatalna i perinatalna ispitivanja uzoraka krvi trudnica i porodilja, vrši sudskomedicinska veštačenja, izvodi analize iz oblasti transplantacione imunologije, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju
 2. Odeljenje za ispitivanje poremećaja koagulacije:  uzimanje uzoraka krvi za laboratorijske analize, vrši ispitivanja koagulacionog statusa, funkcije trombocita, ispitivanja na trombofilije, kontrolu antikoagulantne terapije, pruža konsultativne usluge i vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju pacijenata u odgovarajuće protokole i u elektronskom obliku.

Služba za kliničku transfuziologiju, terapijske usluge i distribuciju krvi i produkata od krvi

Načelnik službe

dr med Tatjana Jovanović Mitrović, spec.transfuziolog

Kontakt telefon
018-4536-882

Email:
tatijanamitrovic11@gmail.com

 

U okviru službe obavljaju se sledeći poslovi:

 1. Odeljenje za pretransfuziona ispitivanja i distribuciju krvi i produkata od krvi: vrši određivanje krvnogrupne pripadnosti uzoraka krvi bolesnika, izvodi pretransfuziona testiranja krvi primalaca i davalaca, vrši imunoserološki izbor krvnih produkata i derivata za hemoterapiju, vrši pripremu krvi za distribuciju, izvodi posttransfuziona ispitivanja primalaca i davalaca, vrši nadzor nad skladištenjem rezervi krvi i krvnih produkata do izdavanja korisnicima, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, vrši distribuciju krvi i produkata od krvi po trebovanjima korisnika – zdravstvenim ustanovama, unos podataka o realizovanim trebovanjima krvi i produkata od krvi
 2. Odeljenje za terpijske afereze i primenu produkata od krvi: vrši ambulantnu primenu krvi i krvnih produkata, terapijske aferezne procedure ,intraoperativno spašavanje krvi i vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

Služba za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta i informacioni sistem

Načelnik službe

Dr Danka Sokolović spec.transfuziolog

Kontakt telefon                        018-4533-106

Email:
dankasokolovic@gmail.com

U okviru službe obavljaju se sledeći poslovi:

Vrši unutrašnju kontrolu sprovođenja politike kvaliteta i zaštite životne sredine, poslove bezbednosti i zdravlja na radu, procenu rizika i dr. vrši interne provere sistema kvaliteta i zaštite životne sredine prema planu internih provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine, izrađuje izveštaje i nalaze internih provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine u Zavodu, kontroliše sanitarno-higijenske uslove za rad, vrši edukaciju zaposlenih radi unapređenja svesti i motivacije zaposlenih za unapređenje sistema kvaliteta i zaštite životne sredine u Zavodu, vodi propisanu dokumentaciju sistema kvaliteta, upravlja informacionim sistemom, projektovanje i realizacija IS, nova rešenja u okviru IS, priprema sve potrebne barkod etikete za rad u Zavodu i na terenu, finalizacija SOP i kontrola dokumentacije medicinskog materijala prema standardima kvaliteta, evidencija potrošnog materijala prema sprovedenim nabavkama, vođenje kompjuterske evidencije davalaca krvi i pacijenata.

Odeljenje za informacioni sistem
Upravlja informacionim sistemom, projektovanje i realizacija IS, nova rešenja u okviru IS, priprema bar kodova, finalizacije SOP-ova, i komjuterska obrada davalaca, korekcije rezultata.

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove

Načelnik službe

Aleksandra Manasijević dipl.ekonomista

Kontakt telefon                       018-4533-106

Email: planianaliza@transfuzijanis.rs

U okviru službe obavljaju se sledeći poslovi:

 1. Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove: obavlja poslove izrade periodičnih i godišnjeg obračuna o poslovanju Zavoda, poslove plana, analize i statistike, poslove kontiranja računovodstvenih isprava, poslove blagajne i obračuna zarada, poslove knjigovodsta kupaca i dobavljača, poslove likvidature računovodstvenih isprava, poslove fakturisanja zdravstvenih usluga iz delatnosti Zavoda (laboratorijske usluge, krv i produkti od krvi), poslove prijema i ekspedicije pošte, poslovi magacina medicinskog i nemedicinskog potrošnog materijala, i vođenje odgovarajuće evidencije, poslovi delovodnog protokola i arhiviranja, izrada tromesečnih i godišnjih izveštaja o realizaciji plana Zavoda, poslovi izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama, kao i poslove interne kontrole.
 2. Odeljenje za pravne i opšte poslove: radi poslove izrade opštih akata Zavoda, priprema sednice organa upravljanja Zavoda kao i stručnih organa Zavoda, posao javnih nabavki,  poslovi poslovnog sekretara direktora, i PR Zavoda odnosa sa javnošću i sredstvima informisanja, poslovi kadrovske evidencije zaposlenih u Zavodu, poslovi prijave i odjave zaposlenih na PIO i zdravstveno osiguranje, poslovi fakturisanja zdrav. usluga (ambulanta) za osiguranike filijale Niš, poslovi izveštaja o kadrovima i opremi kao i mesečni izveštaji o izvršenju plana rada Zavoda za potrebe nadležnih organa, overa zdravstvenih knjižica, izdavanje potvrda zaposlenima vezanih za kadrovsku evidenciju (potvrda o radnom odnosu i dr.), poslovi zaštite od požara, obezbeđenje objekta – portirska služba, poslovi uspostavljanja telefonskih i faks veza i poslovi pranja medicinskog posuđa i održavanja higijene u Zavodu.
 3. Odeljenje voznog parka i tehničkog održavanja: prevoz mobilnih ekipa za prikupljanje krvi na terenu, prevoz davaoca krvi u Zavodu, transport robe i materijala za potrebe Zavoda, poslovi osnovnog održavanja voznog parka, poslovi osnovnog održavanja instalacija u objektu Zavoda i osnovnog tehničkog održavanja opreme i uređaja i Zavodu.