Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

/
/
Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Zavoda za transfuziju krvi Niš može se podneti u pisanoj formi, kao i usmeno, na sledeći način:

– Dostavljanjem pisanog zahteva poštom na adresu Bulevar dr Zorana Đinđića br.48. 18 000 Niš
– Dostavljanjem pisanog zahteva e-mail-om
– Usmeno na Zapisnik kod ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima,
dr Danka Sokolović,
1.sprat, kancelarija br. 35
svakog radnog dana u periodu od 09:00 do 13:00 časova.
kontakt telefon 018-4533-106, lokal 132.
e-mejl: dankasokolovic@gmail.com

Usmeni zahtev se unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet u pisanoj formi.

Zahtev mora sadržati:
-Ime i prezime(za fizičko lice) ili naziv (za pravno lice) podnosioca zahteva;
-Prebivalište (za fizička lica) ili sedište (za pravna lica) podnosioca zahteva;
-opis predmeta zahteva (opis informacije koja se traži) šta se zahtevom traži (npr. uvid u dokument ili kopija dokumenta);

Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije;
Tražilac ne mora navesti razloge za podnošenje zahteva.

Postupanje po zahtevu je besplatno. Ukoliko podnosilac zahteva traži dostavljanje većeg broja dokumenata, Zavod može naplatiti troškove umnožavanja u skladu sa uredbom Vlade o troškovima, uz posebno obaveštavanje tražioca.

Ukoliko je zahtev neuredan, odnosno ne sadrži sve potrebne gore navedene elemente, ovlašćeno lice može uputiti uputstvo o dopuni tražiocu na otklanjanje nedostataka.

Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Zavod za transfuziju krvi Niš doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Zavod za transfuziju krvi Niš je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta ili može iz opravdanih razloga odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Ako Zavod za transfuziju krvi Niš na zahtev ne odgovori u roku ili donese rešenje o odbijanju zahteva, tražilac može protiv rešenja Zavoda uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ako udovolji zahtevu, Zavod za transfuziju krvi Niš neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku.