Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Zakonska regulativa

/
Zakonska regulativa

Zakonske regulative koje se odnose na dobrovoljne davaoce krvi 

Izvodi iz važećeg Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2023. godinu („Sl. Glasnik RS“, br.34/2023 od 28.4.2023.)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za pojedine vrste zdravstvenih usluga i pojedine vrste bolesti i povreda, procenat plaćanja cene zdravstvene usluge, odnosno cene dijagnostički srodne grupe iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i procenat plaćanja osiguranog lica do punog iznosa cene zdravstvene usluge, odnosno cene dijagnostički srodne grupe u 2023. godini. Ovim pravilnikom uređuje se način i uslovi za naplaćivanje participacije, kao i povraćaj uplaćenih iznad najvišeg godišnjeg iznosa, odnosno najvišeg iznosa po određenoj vrsti zdravstvene usluge u 2023.

Član 19

Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, jesu:

 1. ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;
 2. slepa lica i trajno nepokretna lica koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć i negdrugog lica, u skladu sa zakonom;
 3. dobrovoljni davaoci su krv deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva;
 4. dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi; Liste lekova, kao i za medicinska sredstva;
 5. živi davaoci organa, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva;
 6. davaoci ćelija i tkiva, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva.

Član 26

Osiguranim licima iz člana 19. ovog pravilnika, obezbeđuje se zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu, bez plaćanja participacije, na osnovu overene isprave o osiguranju i rešenja nadležnog organa, odnosno potvrde zdravstvene ustanove odgovarajućeg udruženja, odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o osnovu za obezbeđivanje zdravstvene zaštite.

USLUGE ZA KOJE DOBROVOLjNI DAVAOCI KRVI UZ OVERENU ZDRAVSTVENU
KNjIŽICU I UPUT NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU

 1. stacionarno lečenje – po bolničkom danu
 2. rehabilitacija u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu
 3. pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu (osim u slučaju preventivnog pregleda)
 4. kratka poseta izabranom lekaru, doktoru medicine odgovarajuće specijalnosti
 5. sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju), (osim u slučaju preventivnog pregleda)
 6. rendgenski pregled i snimanje – po uputu
 7. pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu
  1. pregled – po uputu na skeneru i osteodenzitometru
 8. pregled – po uputu na PET skeneru (pozitronska emisiona tomografija
  1. na magnetnoj rezonanciu
 9. pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu
 10. ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.)
 11. medicinsku rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge)
 12. pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu
 13.  hirurške zahvate van operacione sale
 14. kućno lečenje – po danu
 15. sanitetski prevoz koji nije hitan:
  1. na području opštine, grada
  2. van opštine na području filijale
  3. van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno

Zakon o radu

(„Sl. Glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018) U članu 77. Zakona o radu propisano je da zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi.

Za tumačenje navedenih odluka možete se obratiti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Beograd, 011 205 3830, 011 2646 022. Zbog nepoštovanja navedenih odluka možete se obratiti Zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije ili Kancelariji za zaštitu prava pacijenata.