Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Usluge

/
Usluge

Usluge po uputu lekara (spisak usluga OVDE)
Usluge na licni zahtev (spisak usluga OVDE)

PARTICIPACIJA

Plaćanje participacije reguliše Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz
obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2021. godinu (Službeni glasnik RS broj
9/2021,79/2021 i 143/22).

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz
plaćanje participacije u Zavodu, obuhvata:

– Pregled i lečenje lekara specijaliste, 50 dinara
– Sve laboratorijske usluge po uputu, 50 dinara

Polazeći od delatnosti Zavoda za transfuziju krvi Niš i gore navedenog Pravilnika, participaciju
ne plaćaju:

 1. ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata;
 2. slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za pomoć inegu drugog lica, u skladu sa zakonom;
 3. dobrovoljni davaoci koji su krv dali 10 i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao za medicinska sredstva;
 4. dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od 10 puta, osim za lekove sa Liste
 5. lekova, kao i za medicinska sredstva, u roku od 12 meseci posle svakog davanja krvi;živi davaoci organa, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva;
 6. davaoci ćelija i tkiva, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinska sredstva;
 7. deca do navršenih 18 godina života, a školska deca i studenti do kraja propisanogškolovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;
 8. lica u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i do 12 meseci nakonporođaja;
 9. lica starija od 65 godina života;
 10. osobe sa invaliditetom čiji je invaliditet utvrđen, u skladu sa zakonom;
 11.  lica u vezi sa lečenjem od zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim seuređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, šećerne bolesti,psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežneinsuficijencije, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti,oboleli od retkih bolesti, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sadavanjem i primanjem organa, ćelija i tkiva;
 12. monasi i monahinje;
 13. korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno korisnici smeštaja u ustanove socijalnezaštite ili u druge porodice, odnosno korisnici posebne novčane naknade za roditelja, uskladu sa zakonom;
 14. korisnici porodične invalidnine, odnosno mesečnog novčanog primanja po propisima ozaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
 15. nezaposlena lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom;
 16. korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;
 17. lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju prebivalište,odnosno boravište u Republici Srbiji;
 18. žrtve nasilja u porodici;
 19. žrtve trgovine ljudima;
 20. žrtve terorizma;
 21. borci kojima je status boraca utvrđen u skladu sa propisima o zaštiti boraca;
 22. lice kome je nadležni organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših
 23. republika SFRJ ili status raseljenog lica ako ispunjava uslov iz zakona i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.