Opis funkcija starešina

/
/
Opis funkcija starešina

Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja Zavoda.
Upravni odbor ima pet članova od kojih su dva člana iz reda zaposlenih u Zavodu, a tri člana su predstavnici osnivača.

Najmanje jedan član Upravnog odbora iz reda zaposlenih mora biti zdravstveni radnik sa visokom stručnom spremom.

Članovi Upravnog odbora iz zdravstvene ustanove imenuju se na predlog Stručnog saveta Zavoda.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Upravni odbor Zavoda:

 • donosi Statut Zavoda, uz saglasnost Ministarstva zdravlja;
 • donosi druge opšte akte Zavoda u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o poslovanju Zavoda;
 • donosi program rada i razvoja;
 • donosi finansijski plan i godišnji obračun Zavoda u skladu sa zakonom;
 • usvaja godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda;
 • odlučuje o korišćenju sredstava Zavoda u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje cene zdravstvenih usluga, koje pruža Zavod, a koje nisu utvrđene ugovorom sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, odnosno Ministarstvom za zdravlje;
 • donosi odluke u vezi sa tekućim poslovanjem;
 • donosi plan nabavke medicinske opreme i druge opreme i odlučuje o nabavci i otuđenju osnovnih sredstava, u skladu sa zakonom;
 • donosi plan stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i obezbeđuje uslove za njegovo ostvarivanje;
 • donosi plan provere kvaliteta stručnog rada i stručnog razvoja Zavoda;
 • donosi plan za unapređenje stručnog rada;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • odlučuje o otpisu nenaplaćenih i zastarelih potraživanja, u skladu sa zakonom;
 • imenuje povremene komisije i druga radna tela;
 • odlučuje o izgradnji i adaptaciji objekata kao i obezbeđenju sredstava za ove radove, uz saglasnost osnivača;
 • razmatra izveštaj o izvršenoj proveri kvaliteta stručnog rada kao i izveštaje o obavljenim poslovima interne kontrole;
 • raspisuje javni konkurs i sprovodi postupak izbora kandidata za obavljanje funkcije direktora;
 • vrši i druge poslove predviđene zakonom i Statutom

Upravni odbor imenovan je rešenjem Vlade RS 24 broj 119-9610/2013. od 14.11.2013. i rešenjem 24 broj 119-7550/2017 od 04.08.2017.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Zavoda.
Nadzorni odbor odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora i odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor Zavoda ima tri člana od kojih je jedan član iz reda zaposlenih u Zavodu, a dva člana su predstavnici Vlade.

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.
Članove Nadzornog odbora iz reda zaposlenih u Zavodu Vlada imenuje na predlog Stručnog saveta Zavoda.

Nadzorni odbor Zavoda:

 • razmatra periodične, šestomesečne i godišnje izveštaje o radu i poslovanju Zavoda i završni račun i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • vrši uvid u sprovođenje zakona i drugih propisa u vezi sa finansijskim poslovanjem Zavoda;
 • vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;
 • utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Zavoda vode uredno i u skladu sa propisima;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Nadzorni odbor imenovan je rešenjem Vlade RS 24 broj 119-9611/2013 od 14.11.2013.i rešenjem br. 119-7773/2010 od 28.10.2010.


Direktor

Ovlašćenja i dužnosti direktora određena su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl.glasnik RS br. 107/2005, 72/2009 – dr.zakon, 88/2010, 99/2010, 99/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – dr.zakon), u skladu sa kojim direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa i odgovoran je za rad Zavoda, dalja ovlašćenja utvrđena Statutom Zavoda za transfuziju krvi Niš (broj 1830. od 14.10.2007.) su:

 • Direktor organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Zavod i odgovoran je za zakonitost rada zdravstvene ustanove.
 • odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno pružanje zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;
 • stara se o zakonitosti rada Zavoda i odgovara za zakonitost rada;
 • odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i opštim aktima;
 • odgovoran je za izvršenje finansijskog plana i programa rada Zavoda, u skladu sa zakonom;
 • donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu;
 • donosi odluke o odobravanju specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnik
 • odgovara za izvršenje sudskih odluka, akata, naloga i inspekcijskih i drugih zakonom ovlašćenih organa
 • utvrđuje način organizovanja i sprovođenja zdravstvene zaštite za vreme štrajka u skladu sa zakonom;
 • vrši i druge poslove predviđene Zakonom.

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova, (broj 637. od 30.03.2018.)


Pomoćnik direktora za medicinske poslove

 • Pomaže direktoru u vršenju njegove funkcije;
 • prati i analizira medicinska pitanja vezane za delatnost Zavoda i daje odgovarajuće predloge;
 • usklađuje rad organizacionih jedinica Zavoda; koordinira međunarodnu saradnju Zavoda;
 • inicira razmatranje određenih problema; obavlja poslove koje mu poveri direktor Zavoda;
 • sprovodi odluke direktora Zavoda;
 • obavlja poslove direktora Zavoda po njegovom ovlašćenju;
 • obavlja i druge poslove koji proističu iz poslova pomoćnika za medicinske poslove,
 • radi i poslove lekara spec. transfuziologa

Načelnici medicinskih službi, obavljaju sledeće poslove:

 • organizuju posao u službi;odgovaraju za organizaciju poslova u službi;
 • odgovaraju za stručni rad i realizaciju plana i programa rada;
 • objedinjuju i koordinišu rad u obavljanju poslova službe;učestvuju u izradi planova i programa rada službe;
 • učestvuju u izradi izveštaja o radu službe;obavljaju najsloženije specijalističke poslove iz delokruga rada službe,
 • obavljaju stručne konsultacije sa drugim zdravstvenim ustanovama,
 • vrše vođenje propisane zdravstvene evidencije i dokumentacije u službi,
 • sarađuju sa drugim organizacionim jedicicama u Zavodu,
 • učestvuju u edukaciji zdravstvenih radnika Zavoda.

Načelnik pravno, ekonomsko finansijske i tehničke službe obavlja sledeće poslove:

 • odgovoran je za funkcionisanje i zakonitost rada službe,
 • prati propise iz oblasti finansijskog poslovanja i računovodstva i odgovoran je za njihovu primenu ,
 • daje predloge opštih akata iz ovih oblasti,
 • priprema finansijske i druge izveštaje za potrebe Zavoda i drugih organa,
 • učestvuje u izradi plana rada i finansijskom planu Zavoda,
 • radi periodične i godišnji izveštaj izvršenja plana rada Zavoda i blagovremeno dostavlja nadležnim ustanovama,
 • podnosi 6-to mesečni i godišnji izveštaj o izvršenoj internoj kontroli Direktoru i Upravnom odboru,
 • sarađuje da drugim organizacionim jedinicama u Zavodu