Zavod za transfuziju krvi Niš: 018/4533106

[rstr_selector]

Opis nadležnosti, obaveza i ovlašćenja

/
/
Opis nadležnosti, obaveza i ovlašćenja

Iz odredbe člana 6. Zakona o transfuziskoj medicini (Sl.glasnik RS br.40/17), proizilaze ovlašćenja Zavoda za transfuziju krvi Niš, kao ovlašćene transfuziološke ustanove.
Zavod za transfuziju krvi Niš, osnovan je Odlukom Vlade RS, kao zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica, za obavljanje transfuziološke delatnosti, za teritoriju RS.

Prema Odluci o osnivanju Zavod ima sledeća ovlašćenja:

 • Proizvodnju osnovnih farmaceutski proizvoda koja obuhvata i preradu krvi;
 • Ostalu zdravstvenu zaštitu koja obuhvata i aktivnosti medicinskih laboratorija za analizu krvi;
 • Koordinacija, usklađivanje i povezivanje rada ovlašćenih transfuzioloških ustanova i bolničkih banaka krvi pri stacionarnim zdravstenim ustanovama, usklađivanje obavljanja transfuziološke delatnosti vezane za izbor davalaca krvi, prikupljanje, testiranje, preradu, čuvanje, distribuciju i izdavanje krvi i komponenata krvi za kliničku upotrebu, kao i nadzor nad ozbiljnim neželjenim događajima odnosno ozbiljnim neželjenim reakcijama u vezi sa transfuzijom krvi i vođenje jedinstvenog registra krvi.

Zavod za transfuziju krvi Niš kao ovlašćena transfuziološka ustanova na osnovu Zakona o transfuziskoj medicini ima:


 • Dužnost da davaoce krvi obavesti o mogućim reakcijama tokom uzimanja krvi, obimu testiranja krvi, kao i zaštiti podataka o ličnosti, da preda upitnik radi popunjavanja i traži saglasnost od davaoca za davanje krvi koje je izraz slobodne volje davaoca;
 • Dužnost uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta obavljanja transfuziološke delatnosti i pridržavanja u radu dobre proizvođačke i laboratorijske prakse;
 • Dužnost obezbeđenja sistema za identifikaciju svakog pojedinačnog uzimanja krvi i svake pojedinačne jedinice krvi što omogućava potpuno praćenje krvi i komponenate krvi od davaoca krvi do primaoca krvi ili komponente krvi;
 • Dužnost testiranja svake prikupljene jedinice krvi ili komponente krvi, najmanje na ABO Rh D krvnu grupu, krvlju prenosive bolesti (HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis Ci sifilis), skrining klinički značajnih antitela;
 • Dužnost utvrđivanja mera kojima se garantuje da je sistem koji se upotrebljava za označavanje krvi i komponenata krvi, kao i svaka pojedinačna jedinica krvi, koja se prikuplja, testira, prerađuje, čuva, distribuira i izdaje u skladu sa sistemom za identifikaciju;
 • Dužnost da se bez odlaganja, o svim ozbiljnim neželjenim događajima, odnosno neželjenim reakcijama obavesti Ministarstvo zdravlja ;
 • Dužnost da se obezbedeuslovi za čuvanje,upravljanje i distribucija krvi i komponenata od krvi;
 • Dužnost da prikuplja podatke o licima, odnosno davaocima krvi kojima je privremeno ili trajno izrečena zabrana davanja krvi;
 • Dužnost da čuva dokumentaciju o propisanim postupcima, smernicama Dobre proizvođačke i laboratorijske prakse;
 • Dužnost da čuva evidencije najmanje 15 godina.