Postupak radi pružanja usluga

/
/
Postupak radi pružanja usluga
  1. Usluge po uputu izabranog lekara primarne zdravstvene zaštite uz overu lekarske komisije za korisnike usluga van matične filijale, vrše se na osnovu overene zdravstvene knjižice ( deca, tudnice i porodilje , bez obzira da li je overena zdravstvena knjižica, uz dostavljanje izveštaja lekara ginekologa za trudnice odnosno otpusne liste o obavljenom porođaju za porodilje) ili druge isprave kojom se dokazuje svojstvo osiguranog lica.
  2. Usluge po uputima zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa za korisnike usluga lica na stacionarnom lečenju, vrše se na osnovu trebovanja upućenog Zavodu na ime i prezime lica koje je korisnik usluge, sa svim podacima propisanim u formatu elektronske fakture i vrstom i količinom traženih komponenti krvi. Fakturu za izvršenu uslugu, kada se kao korisnici usluga javljaju osigurana lica, Zavod dostavlja filijali RFZO.Fakturu za izvršenu uslugu, kada su korisnici usluga lica koja nemaju svojstvo osiguranog lica, Zavod ispostavlja zdravstvenoj ustanovi na čiji zahtev je usluga izvršena.
  3. Usluge na lični zahtev plaćaju se prema cenovniku usluga (strana 19).

Plaćanje participacije reguliše“ Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2018.godinu”.

Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije u Zavodu obuhvata sve laboratorijske usluge po uputu u iznosu od 50 dinara.