Postupanje u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja

/
/
Postupanje u okviru nadležnosti, obaveza i ovlašćenja

U izvršavanju poslova i nadležnosti Zavod postupa u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o transfuziskoj medicini.

Zavod za transfuziju krvi Niš za svaku kalendarsku godinu sačinjava Plan rada i dostavlja isti Institutu za javno zdravlje Niš, radi davanja mišljenja.