Pravila u vezi sa javnošću rada

/
/
Pravila u vezi sa javnošću rada

Odredbama čl. 45. Statuta Zavoda za transfuziju krvi Niš, određeno je da Zavod o svom radu obaveštava javnost.
Informisanje javnosti o radu Zavoda vrši direktor ili lice koje on ovlasti.

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ 100335220
RADNO VREME: radnim danima od 07:00-15:00, subotom od 08:00-14:00 časova.
ADRESA: Niš, Bulevar dr Zorana Đinđića br.48
INTERNET PREZENTACIJA: www.transfuzijanis.rs

ELEKTRONSKA POŠTA: ztknis@medianis.net

TELEFON:
KABINET DIREKTORA:
018-4533-260
CENTRALA: 018-4533-106
FAKS: 018-4533-106

Ovlašćeno lice za informacije od javnog značaja:
dr Danka Sokolović,
načelnik službe za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta i IS,
1.sprat, kancelarija br. 35
kontakt telefon 018-4533-106. lokal 132
email: dankasokolovic@gmail.com

Saradnik za odnose sa javnošću:
dr Danka Sokolović,
načelnik službe za obezbeđenje i kontrolu kvaliteta i IS,
1.sprat, kancelarija br. 35.
kontakt telefon 018-4533-106, lokal 132
email: dankasokolovic@gmail.com

Samostalni stručni saradnik na poslovima javne nabavke:
Miloš Ilić
, dipl.pravnik,
2. sprat, kancelarija br.40
kontakt telefon 018-4533-106, lokal 122
email: milosztk@gmail.com

Slađana Stanković, dipl. inženjer tehnologije,
2. sprat
kontakt telefon 018-4533-106, lokal 130
email: sladjana.stankovic@transfuzijanis.rs

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Odredbama čl. 46. Statuta, službenu tajnu predstavljaju sledeći podaci:

 • podaci iz medicinske dokumentacije pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi;
 • podaci o ljudskim supstancama na osnovu kojih se može utvrditi identitet lica od koga one potiču;
 • podaci u zdravstvenom stanju pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi;
 • drugi podaci koji su kao poverljivi utvrđeni zakonom ili drugim propisima.
 

Odredbama člana 47. Statuta, poslovnu tajnu predstavljaju sledeći podaci:

 • plan fizičko-tehničkog obezbeđenja Zavoda;
 • podaci koji se odnose na procenu imovine Zavoda;
 • podaci koji sadrže ponude na konkursu i javnom nadmetanju do objavljivanja rezultata konkursa, odnosno javnog nadmetanja;
 • drugi podaci koji su kao poverljivi utvrđeni zakonom i drugim propisima.
 

Zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u Zavoda, u skladu sa zakonom, dužni su da čuvaju službenu tajnu.

Dužnosti čuvanja službene tajne nadležni zdravstveni radnici, zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u Zavodu, mogu biti oslobođeni samo na osnovu pismenog ili drugog jasno i nedvosmisleno izrečenog pristanka pacijenta ili odlukom suda.

Odredbama člana 49. Statuta povredom čuvanja poslovne tajne ne smatraju se :

 • Ne smatraju se povredom čuvanja poslovne tajne saopštenja isprava ili podataka, ako se te isprave, odnosno podaci saopštavaju u skladu sa zakonom i Statutom.
 • Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se i saopštavanje na sednicama Upravnog odbora ili Nadzornog odbora onih isprava ili podataka koji su neophodni radi vršenja njihovoh funkcija.
 • Zaposleni koji na sednicama Upravnog odbora ili Nadzornog odbora saopštava podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu dužan je da prisutne upozori da se te isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, i da su prisutni dužni da to čuvaju kao poslovnu tajnu.