Vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup

/
/
Vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup

Zavod omogućava pristup informacijama koje su nastale u radu i u vezi sa radom Zavoda. Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, iste stavlja na uvid tražiocima informacija, osim u slučajevima kada je određeno pravo ograničeno Zakonom ili Statutom.

Pristup je omogućen:

  • opštim aktima Zavoda, uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • pojedinačnim aktima iz radnih odnosa, uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • zapisnicima sa sednica Upravnog odbora Zavoda, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Zavoda;
  • zapisnicima sa sednica Nadzornog odbora Zavoda, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora Zavoda;
  • zapisnicima sa sednica stručnih organa Zavoda, uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • dokumentaciji o javnim nabavkama uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • dokumentaciji (korespodenicja ) sa nadležnim državnim organima uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • prigovorima korisnika usluga uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
  • dokumentaciji menadžmenta kvaliteta uz prethodno odobrenje direktora Zavoda;
 

Zapisnici sa sednica Upravnog i Nadzorog odbora dostupni su uz prethodno odobrenje Upravnog i Nadzornog odbora, osim kada su sednice bile zatvorene za javnost.

Pristup podacima o zaključenim ugovorima o pružanju usluga bez ograničenja omogućava se samo stranama u ugovoru. Za pristup ovim informacijama potreban je pristanak ugovornih strana.

Uskraćen je pristup informacijama koje na osnovu Odredbi čl.46. i 47. Statuta Zavoda za transfuziju krvi Niš predstavljaju službenu i poslovnu tajnu (navedeno na strani 13-14).

Uskraćen je pristup informacijama o vanrednim situacijama.