Vrste informacija u posedu

/
/
Vrste informacija u posedu

Vrste informacija koje poseduje Zavod su:

 • dokumentacija o imovini Zavoda
 • dokumentacija o sredstvima rada Zavoda
 • opšti akti Zavoda
 • pojedinačni akti iz radnih odnosa
 •  zapisnici sa sednica Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda
 • zapisnici sa sednica stručnih organa Zavoda
 • zaključeni ugovori o pružanju usluga
 • dokumentacija o javnim nabavkama
 • dokumentacija (korespodencija ) sa nadležnim državnim organima
 • prigovori korisnika usluga
 • dokumentacija menadžmenta kvaliteta.